PLATFORMOS ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

1. PREKYBOS LASTMILE PLATFORMOJE ORGANIZAVIMAS. PIRKĖJAS IR PARDAVĖJAS

1.1 LastMile veiklą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Greituolis“, juridinio asmens kodas 305054987, PVM mokėtojo kodas LT100012351618, buveinės adresas Kalno g. 26, Aukštieji Rusokai, LT-14180 Vilniaus r., Maisto tvarkymo subjekto atpažinimo numeris 410002223 (šiose Taisyklėse vadinama LastMile).

1.2 Tik „LastMile Shop“, „LastMile IKI“, „Vyno guru“ ir „Bembel“ paskyrose parduodamus produktus Pirkėjui parduoda LastMile („LastMile IKI“ paskyroje LastMile parduoda produktus UAB „PALINK“, iš kurio fizinės prekybos vietos išsirinko ir užsisakė pirkėjas, vardu ir interesais). Visose kitose LastMile platformos paskyrose (išskyrus "LastMile Shop“, "LastMile Express", "LastMile IKI“, „Vyno guru“ ir „Bembel“) prekių pardavėjas yra jomis prekiaujantis ūkio subjektas - parduotuvė, iš kurio fizinės prekybos vietos išsirinko ir užsisakė pirkėjas (toliau šie ūkio subjektai ir LastMile kartu vadinami „Pardavėjas“).

1.3 Pirkėju laikomas bet kuris asmuo, perkantis LastMile platformoje ar besinaudojantis kitomis LastMile platformos paslaugomis (toks asmuo šiose Taisyklėse vadinamas Pirkėju). Naudotis LastMile platforma ir joje pirkti turi teisę pilnamečiai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas.

1.4 LastMile turi teisę, tačiau neįsipareigoja, leisti registruotis ir Pirkėju laikyti ir juridinius asmenis, veikiančius per įgaliotus atstovus. Tačiau LastMile platforma visų pirma yra mažmeninės prekybos interneto parduotuvė, skirta vartotojams, t. y. fiziniams asmenims, įsigyjantiems produktus savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams. LastMile parduotuvė nėra specialiai skirta asmenims, ketinantiems prekiauti ar įsigyti produktus verslo ar profesiniams poreikiams.

1.5 LastMile pasilieka teisę nepriimti užsakymų, nevykdyti užsakymų ar juos atšaukti, naikinti registracijas, jei Pirkėjas užsako neįprastai didelius produktų kiekius (neatsižvelgiant į tai, produktai užsakomi vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir LastMile turi pagrindo manyti, jog Pirkėjo veikla turi didmeninio pirkimo požymių.

1.6 Energinius gėrimus visais atvejais turi teisę užsisakyti ir atsiimti tik ne jaunesni nei 18 m. asmenys. Alkoholinius gėrimus visais atvejais turi teisę užsisakyti ir atsiimti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.

1.7 Jei Pirkėjas įvykdo registraciją LastMile platformoje, jis visais atvejais pateikia besąlyginį patvirtinimą, kad atitinka šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimus, keliamus Pirkėjui, norinčiam teisėtai naudotis LastMile platforma.

1.8 Pirkėjas ir Pardavėjas komunikuoja (įskaitant bet kokių prašymų, pranešimų, pretenzijų teikimą) pasinaudodami mobiliosios aplikacijos funkcionalumais arba elektroniniu paštu – Pirkėjui korespondenciją siunčiant jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, Pardavėjui korespondenciją siunčiant el. paštu (info@lastmile.lt).

2. TAISYKLIŲ STATUSAS IR TAIKYMAS

2.1 Šios pirkimo interneto platformoje LastMile taisyklės (šiame dokumente vadinamos Taisyklėmis) nustato naudojimosi mobiliąja aplikacija ir internetine parduotuve www.lastmile.lt (abi kartu ir/ar kiekviena atskirai Taisyklėse vadinamos LastMile) sąlygas tvarką.

2.2 Šios Taisyklės yra taikomos, Pirkėjui renkantis, užsakant, perkant, atsiimant, grąžinant produktus, siūlomus LastMile interneto platformoje, taip pat naudojantis bet kuriomis LastMile paslaugomis.

2.3 Šios Taisyklės kartu yra nuotolinė pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Taisyklės sudarytos, turi būti aiškinamos vadovaujantis ir santykiams, kuriems jos taikomos, galioja Lietuvos Respublikos teisė.

2.4 Alkoholinių gėrimų prikimo ir pardavimo atveju, atskiros aiškiai nurodytos šių Taisyklių nuostatos taikomos santykiams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

2.5 Pirkėjas neturi teisės teikti užsakymų LastMile platformoje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis ar atskiromis jų nuostatomis nesutinka. Jei Pirkėjas užsako produktus per LastMile platformą, visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas visa apimtimi susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklių nuostatomis, ir prisiima bet kokią riziką dėl galimo neišsamaus susipažinimo su Taisyklėmis.

2.6 LastMile turi teisę keisti Taisykles savo pasirinktu metu ar būdu. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo užsakymo pateikimo metu.

2.7 LastMile turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi LastMile platformos paslaugomis ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidinėja Taisykles, registruodamasis arba atsiimdamas produktus nurodo tikrovės neatitinkančią informaciją, vykdo neteisėtą veiklą, bando pakenkti LastMile platformos veikimui, reputacijai, LastMile platformos, joje veikiančių parduotuvių ar duomenų saugumui, taip pat kitais atvejais, kai LastMile nuomone tai būtina tinkamam LastMile platformos veikimui užtikrinti ar to reikalauja verslo praktika.

2.8 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.9 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1 Šiose Taisyklėse apibrėžta pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas įvykdo registraciją, suformuoja ir pateikia LastMile platformoje užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir mobiliojoje aplikacijoje arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu (jei produktai perkami internetinėje parduotuvėje) gauna LastMile patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

3.2 Kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus konkretų produktą įsigyti leidžiama tik tam tikrus papildomus reikalavimus atitinkantiems asmenys (pasiekusiems tam tikrą amžiaus ribą, esantiems blaiviems, ir pan.), sutartis dėl tokio produkto pirkimo ir pardavimo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai LastMile kurjeris produktų pristatymo metu patikrina ir nustato, kad Pirkėjas ir/ar kitas produktus Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo turi teisę įsigyti užsakytus produktus ir juos perduoda Pirkėjui.

3.3 Kai naudojantis LastMile funkcionalumais iš Pardavėjo užsakomi alkoholiniai gėrimai (kuriuos įsigyti (užsakyti, atsiimti) turi teisę tik ne jaunesni nei 20 metų, neapsvaigę nuo alkoholio asmenys), Sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo ir pardavimo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, turinčio teisę vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais, licencijuotos prekybos vietos adresu, laikoma sudaryta nuo to momento, kai pristatymo paslaugą teikiantis LastMile kurjeris produktų pristatymo metu patikrina ir nustato, kad Pirkėjas ir/ar kitas produktus Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo turi teisę įsigyti ar atsiimti tokius užsakytus produktus (be kita ko, patikrina Pirkėjo (ar kito produktus Pirkėjo adresu atsiimančio pilnamečio asmens) asmens dokumentą, įvertina blaivumą, alkoholio pristatymo datą ir laiką ir kt.) ir juos perduoda Pirkėjui.

3.4 Kurjeriui nustačius, kad Pirkėjas ar kitas produktus Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų alkoholinių gėrimų ar kitų specialiai reguliuojamų produktų, sutartis dėl alkoholinių gėrimų ar tokių kitų produktų laikoma nesudaryta, šie produktai Pirkėjui (ar kitam produktus Pirkėjo adresu siekiančiam atsiimti asmeniui) nėra perduodami ir jų kaina nei jų pristatymo kaina nėra grąžinama Pirkėjui – tokia kaina laikoma bauda, kompensuojančia minimalius nuostolius už Taisyklėse išdėstytos sutarties pažeidimus. Jei tokiu atveju LastMile teikia tik kurjerio (pristatymo) paslaugą, LastMile taip pat turi teisę Pirkėjui negrąžinti ir pristatymo mokesčio ir/arba reikalauti atsiskaityti už produktų grąžinimą (grąžinimo kaina bet kuriuo atveju ne mažesnė, nei pristatymo kaina).

4. REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMO DUOMENYS

4.1 Norintis pirkti LastMile platformoje siūlomus produktus asmuo privalo registruotis LastMile platformos sistemoje, užpildydamas registracijos anketą: nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomi produktai, telefono numerį, kitus produktų pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas privalo nurodyti ir juridinio asmens pavadinimą.

4.2 Už registracijos duomenų išsamumą ir atitikimą tikrovei visa apimtimi atsako Pirkėjas.

4.3 Registracijos duomenis pasikeitus, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Priešingu atveju Pirkėjas prisiima visą riziką dėl duomenų neatitikimo ir iš to kylančių Pirkėjo, Pardavėjo ir/ar trečiųjų asmenų nuostolių.

4.4 Atlikdamas registraciją, Pirkėjas savo atsakomybe sukuria vartotojo vardą ir slaptažodį, ir privalo jų neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti LastMile apie prisijungimo duomenų praradimą ar atskleidimą neįgaliotiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas prisiima visą riziką dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir iš to kylančių Pirkėjo, LastMile, Pardavėjo ir/ar trečiųjų asmenų nuostolių. Pardavėjas jokiais atvejais neatsako už žalą, padarytą Pirkėjui, Pardavėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie LastMile parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

4.5 Rekomenduojama slaptažodį, kurį sudarytų ne mažiau kaip 8 simboliai (didžiosios ir mažosios raidės, skaitmenys, taškai, kiti skyrybos ženklai ir keisti slaptažodį kas 6 (šešis) mėnesius.

5. PRODUKTŲ KAINOS

5.1 LastMile platformoje galimų užsakyti produktų kainos (taip Pirkėjo suformuotame užsakyme produktų kainos) nurodomos Eurais su PVM.

5.2 Produktai Pirkėjui parduodami kainomis, nurodytomis LastMile platformoje užsakymo pateikimo momentu. Produktų kainos gali skirtis nuo atitinkamose trečiųjų asmenų valdomose fizinės prekybos vietose taikomų kainų; bet kuriuo atveju perkant LastMile platformoje vadovaujamasi tik LastMile platformoje skelbiamomis produktų kainomis.

5.3 Jeigu prie užsakomo produkto yra nurodoma jam taikoma nuolaida ir nuolaidos galiojimo laikotarpis, nurodyta mažesnė kaina produktui taikoma tokiu atveju, jeigu pasirenkama to produkto pristatymo data yra iki nurodytos nuolaidos galiojimo pabaigos. Tuo atveju, jeigu produkto pristatymo diena yra vėlesnė, nei nurodyta akcijos galiojimo pabaigos diena – produktui yra taikoma reguliari produkto kaina. Pirkėjas apie tokius produkto kainos pokyčius yra informuojamas iki užsakymo pateikimo momento.

5.4 LastMile turi teisę nustatyti minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turi užsakyti produktų LastMile platformoje, jei nori pateikti užsakymą (ir, atitinkamai, sudaryti pirkimo ir pardavimo sutartį bei gauti pristatymo paslaugą). Į šią minimalią užsakymo sumą pristatymo paslaugos mokestis nėra įskaičiuojamas.

5.5 Sveriamoms prekėms LastMile platformoje papildomai rezervuojamos lėšos, kurios sudaro iki 20% sveriamų prekių sumos. Po užsakymo įvykdymo, įvertinus faktiškai pristatytą prekių svorį, nepanaudotų lėšų likutis grąžinamas Taisyklių 5.6 punkte nustatyta tvarka.

5.6 Pirkėjo sumokėtos produkto kainos ir faktinės produkto kainos skirtumas grąžinamas Pirkėjui per 5 darbo dienas, pervedant šią pinigų sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą.

6. PRISTATYMO KAINA

6.1 LastMile platformoje pristatymo paslaugų kainos (taip Pirkėjo suformuotame užsakyme pristatymo kaina) nurodoma Eurais su PVM.

6.2 Už produktų pristatymo paslaugą mokamas mokestis, apskaičiuojamas ir taikomas Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu. Šis mokestis gali būti nurodytas fiksuotas arba keistis priklausomai nuo Pirkėjo užsakytų produktų vertės ir/ar pristatymo termino. Pirkėjas bet kuriuo atveju vadovaujasi jo užsakymo pateikimo metu nurodoma pristatymo kaina.

6.3 Jei LastMile sistema Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo leidžia papildyti pirkinių krepšelį, pristatymo paslaugos mokestis nesikeičia.

7. ATSISKAITYMO TVARKA

7.1 Pirkėjas moka už Produktus užsakymo metu vykdydamas išankstinį apmokėjimą.

7.2 Už perkamus produktus Pirkėjas turi galimybę mokėti naudodamas savo mokėjimo kortelę – MasterCard, VISA ar VISA Electron debetinę ar kreditinę kortelę, jei tokia kortelė išduota Europos Ekonominės Erdvės šalyje; kitose šalyse išduotos mokėjimo kortelės LastMile platformoje gali būti neaptarnaujamos.

7.3 Mokant už pirkinius Pirkėjo kreditine ar debetine kortele pirmąjį kartą, Pirkėjas turės suvesti sistemos reikalaujamus savo kortelės duomenis. Vėlesniais atsiskaitymo už pirkinius kreditine ar debetine kortele kartais, jei Pirkėjas sykį jau buvo atsiskaitęs LastMile platformoje, LastMile platformos sistema pasiūlys atsiskaityti ta pačia kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas anksčiau bent kartą jau buvo atlikęs mokėjimą, ir nereikalaus iš naujo suvesti kortelės duomenų. Tokiu atveju, jei Pirkėjas sutiks užbaigti pirkimą mokėdamas ta pačia Pirkėjo kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas anksčiau jau buvo atsiskaitęs už pirkinius LastMile parduotuvėje, Pirkėjui pakaks pakartotinai įvesti Pirkėjo prisijungimo prie LastMile parduotuvės sistemos slaptažodį.

7.4 Pirkėjas bet kuriuo metu prisijungęs prie LastMile parduotuvės sistemos gali ištrinti mokėjimo kortelių, kuriomis anksčiau buvo atlikti atsiskaitymai LastMile platformoje, duomenis/sąrašą.

7.5 Nei nurodant kreditinės ar debetinės kortelės duomenis LastMile sistemoje, nei atsiskaitant kreditine ar debetine kortele, Pirkėjas LastMile parduotuvės sistemoje kortelės duomenų nepalieka, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio LastMile parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie mokėjimo kortelės numerį.

7.6 LastMile sistemoje iš pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus patvirtinimą apie tinkamą Pirkėjo atsiskaitymą už pirkinius bei jų pristatymą, pradedamas vykdyti užsakymas ir pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas.

7.7 Jei Pirkėjas pageidauja gauti PVM sąskaitą-faktūrą, Pardavėjas ją išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas po produktų pristatymo. Pirkėjas neteikia PVM sąskaitos-faktūros išrašymo nei perdavimo paslaugos, kai Pirkėjas produktus perka iš trečiųjų asmenų.

8. PRODUKTŲ SURINKIMAS

8.1 Pirkėjui pateikus užsakymą naudojantis LastMile platformos funkcionalumais, į trečiųjų asmenų fizines prekybos vietas vyksta ir Pirkėjo užsakytus produktus surenka LastMile kurjeriai.

8.2 LastMile kurjeriais dirba asmenys praėję Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reglamentuojamus kursus ir gavę jų baigimo pažymėjimą, taip pat išklausę LastMile instruktažą apie prekių surinkimą ir gabenimą.

8.3 LastMile pasirūpina, kad kurjeris turėtų tinkamą įrangą maisto produktų gabenimui, todėl kiekvienam kurjeriui yra išduodamas temperatūrinį rėžimą išlaikantis ir nuo tiesioginio gamtos poveikio apsaugantis krepšys, kuris skirtas maisto prekių gabenimui.

8.4 Informacija apie produktų savybes, produktų aprašymai, informacija apie atitinkamo produkto ne/buvimą parduotuvėje yra pateikiama trečiojo asmens, valdančio fizinės prekybos vietas, iš kurių užsakomi ir surenkami Pirkėjo užsakyti produktai. LastMile deda visas pastangas siekiant užtikrinti, jog ši informacija yra tiksli, teisinga, ir savalaikė, tačiau negali garantuoji jos visiško tikslumo bet kuriuo metu, ir neprisiima atsakomybės už trečiojo asmens veiksmus.

8.5 LastMile ir LastMile kurjeriai visuomet dės visas pastangas siekdami užtikrinti aukščiausią aptarnavimo kokybę ir įvykdyti Pirkėjo užsakymą kiek įmanoma tiksliau. Visgi LastMile negali užtikrinti, kad visi užsakymai bet kuriuo metu galės būti tinkamai ir visa apimtimi įvykdyti – dėl produktų nebuvimo prekybos vietose, jų svorio neatitikimo, kitų nuo trečiųjų asmenų ar išorinių aplinkybių priklausančių priežasčių LastMile kurjeriai gali neturėti galimybės tiksliai įvykdyti (dalies) užsakymo. Pirkėjui tai yra žinoma ir tai nėra laikoma LastMile įsipareigojimų pažeidimu.

8.6 Tais atvejais, kai atitinkamoje trečiojo asmens valdomoje fizinėje mažmeninės prekybos vietoje, kurioje LastMile kurjeris surenka Pirkėjo užsakytus produktus, nėra tam tikro Pirkėjo užsakyto produkto ar jo kiekis mažesnis, nei Pirkėjo užsakytasis, LastMile turi teisę nepristatyti šio produkto, pristatyti mažesnį produkto kiekį arba pasiūlyti Pirkėjui panašų produktą (pavyzdžiui, kito gamintojo produktą, turintį tokias pačias ar panašias savybes, arba kitą produktą, kuris galėtų dėl tokių pačių ar panašių savybių keisti užsakytąjį). Jei Pirkėjui toks panašaus produkto pristatymas nėra priimtinas Pirkėjas LastMile parduotuvės sistemoje turi galimybę pažymėti su tuo nesutinkantis. Jei panašaus produkto kaina yra didesnė už užsakytojo produkto, pirkėjo sąskaitoje rezervuojamos papildomos lėšos, kurių nepanaudota dalis po apsipirkimo grąžinama Pirkėjui į sąskaitą. Jei panašaus produkto kaina yra mažesnė už užsakytojo produkto, kainų skirtumas Pirkėjui grąžinamas Taisyklių 5.6 punkte nustatyta tvarka.

8.7 Tais atvejais, kai iš atitinkamos trečiojo asmens valdomos fizinės mažmeninės prekybos vietos LastMile kurjeris turi pristatyti Pirkėjo užsakytą sveriamą produktą, Pirkėjo užsakyme sveriamo produkto kaina skaičiuojama preliminariai, vadovaujantis Taisyklių 5.6 punkte nustatyta tvarka. Dėl produkto specifikos ir/ar kitų aplinkybių, kurių LastMile kurjeris negali įtakoti, faktinis pristatomo produkto svoris gali skirtis nuo Pirkėjo užsakyto ir preliminariai apmokėto produkto svorio. Jei pristatyto produkto svoris yra mažesnis nei užsakytas produkto svoris, dėl svorio skirtumo susidaręs kainų skirtumas Pirkėjui grąžinamas Taisyklių 5.6 punkte nustatyta tvarka.

9. PRODUKTŲ PRISTATYMAS. PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

9.1 Pirkėjui pateikus užsakymą naudojantis LastMile parduotuvės funkcionalumais, produktus Pirkėjo nurodytu adresu pristato juos surinkę LastMile kurjeriai.

9.2 Produktų pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo tinkamo atsiskaitymo už produktus bei jų pristatymą.

9.3 Vietas, į kurias LastMile kurjeriai gali pristatyti produktus, galite patikrinti LastMile parduotuvėje skelbiamoje informacijoje. Jas LastMile gali nustatyti ir keisti savo nuožiūra.

9.4 Pirkėjas (ar kitas pristatomus produktus priimantis asmuo) privalo patikrinti LastMile kurjerio pristatytus produktus prieš juos priimdamas, ir netvirtina tinkamo siuntos pristatymo, perdavimo ir priėmimo, jei nustato bet kokius kiekio, kokybės, asortimento ar kitus neatitikimus, produktų ar pakuočių pažeidimus. Patvirtinęs tinkamą produktų perdavimą ir priėmimą, Pirkėjas vėliau neturi teisės reikšti pretenzijų dėl aukščiau nurodytų neatitikimų/pažeidimų.

9.5 Panašaus produkto ar kito produkto kiekio pristatymas (kaip tai aptarta Taisyklių 8.5 – 8.7 punktuose) nelaikomas kiekio, kokybės, asortimento neatitikimu, o juos perdavus ir priėmus pristatymo metu, laikoma, kad LastMile tinkamai įvykdė užsakymą.

9.6 Jei Pirkėjas tikrindamas pristatytą siuntą nustato kiekio, kokybės, asortimento ar kitus neatitikimus, produktų ar pakuočių pažeidimus, Pirkėjas informuoja apie tai produktus pristačiusį LastMile kurjerį, kuris neatitikimus pažymi savo administruojamoje sistemoje.

9.7 Netinkamos kokybės produktai, produktai, kurie nebuvo užsakyti ar kurių pristatytas kiekis didesnis, nei užsakytasis, grąžinami LastMile kurjeriui.

9.8 Jei Pirkėjui nėra pristatyti jo užsakyti produktai, arba jei užsakytų produktų kokybė netinkama, tokių apmokėtų produktų kaina grąžinama Pirkėjui per 5 darbo dienas, pervedant šią pinigų sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą.

9.9 LastMile kurjeris užsakytus produktus Pirkėjui atgabena Pirkėjui teikiant užsakymą pasirinktu pristatymo metu (pasirinkto laiko tarpo ribose).

9.10 Jei Pirkėjas užsako alkoholinius gėrimus, visi į tokį užsakymą įtraukti produktai (ne tik alkoholiniai gėrimai) pristatomi ne anksčiau nei 10 val. ir ne vėliau nei 20 val., o sekmadieniais – ne anksčiau nei 10 val. ir ne vėliau nei kaip 15 val. Rugsėjo 1 d. alkoholiniai gėrimai neparduodami, ir užsakymai, į kuriuos įtraukti alkoholiniai gėrimai, nėra vykdomi.

9.11 LastMile ir LastMile kurjeriai visuomet dės visas pastangas siekdami užtikrinti užsakymo pristatymą Pirkėjo pasirinktu laiku arba, Pirkėjui pasirinkus pristatymą nedelsiant – per trumpiausią objektyviai įmanomą terminą. Visgi LastMile negali užtikrinti, kad visi produktai visuomet bus pristatyti laiku be jokių kliūčių. Todėl LastMile nepriima jokios atsakomybės už pristatymo vėlavimą, jei vėluojama ne dėl LastMile nuo LastMile priklausančių aplinkybių. Pristatymo vėlavimo atveju LastMile susisieks su Pirkėju siekiant suderinti abiem šalims priimtiną situacijos sprendimą.

9.12 Pirkėjas įsipareigoja pats priimti LastMile kurjerio pristatomus produktus tuo adresu, kurį Pirkėjas LastMile parduotuvės sistemoje nurodė pristatymo adresu ir tuo metu, kurį Pirkėjas pasirinko užsakymui priimti. LastMile neatsako už tinkamą savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, jei Pirkėjas nurodo netinkamą adresą arba pristatymo metu Pirkėjas nerandamas jo nurodytu adresu.

9.13 LastMile kurjeris, neradęs Pirkėjo jo nurodytu adresu Pirkėjo pasirinktu pristatymo laiku turi teisę perduoti pristatomus produktus kitam Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu esančiam pilnamečiam asmeniui, ir tai bus laikoma tinkamu LastMile sutartinių įsipareigojimų įvykdymu, o tokio kito asmens patvirtinimas apie produktų perdavimą ir priėmimą bus laikomas tinkamu Pirkėjo patvirtinimu apie perdavimą ir priėmimą. Pristatant alkoholinius gėrimus, energinius gėrimus ir kai kuriuos kitus produktus, gali būti taikomos papildomos sąlygos.

9.14 Jei LastMile kurjeris neranda Pirkėjo jo nurodytu adresu Pirkėjo pasirinktu pristatymo laiku, ir nėra kito šių Taisyklių ir/ar teisės aktų reikalavimus atitinkančio asmens, kuriam LastMile kurjeris galėtų perduoti pristatytus produktus, LastMile laikoma tinkamai įvykdžiusia sutartinius įsipareigojimus, o dėl šių produktų atsiėmimo laiko adreso Pirkėjas turi susitarti su LastMile klientų aptarnavimo skyriumi, už laiku neatsiimtų prekių kokybę LastMile nebeatsako..

9.15 punkte nurodytais atvejais LastMile gali saugoti produktus iki pristatymo dienos 22 valandos, informuoti Pirkėją apie jų saugojimo vietos adresą ir sudaryti galimybę Pirkėjui suderintu laiku savo pastangomis ir sąnaudomis tokius produktus atsiimti. Šiuo atveju LastMile neįsipareigoja užtikrinti jokių specialių produktų saugojimo sąlygų, įskaitant specialios aplinkos saugojimui, kuri atitiktų higienos normų ar kitus specialius reikalavimus, ir neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinkamai ir laiku užsakymo adresu nepriimtų produktų kokybę (įskaitant, bet neapsiribojant jų vartojimo savybių, išvaizdos, išsaugojimą, išlikimą tinkamomis naudoti, saugiomis ir pan.).

10. ENERGINIŲ GĖRIMŲ IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ UŽSAKYMUI IR PRISTATYMUI TAIKOMOS TAISYKLĖS

10.1 Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir jis tai patvirtina LastMile parduotuvės sistemoje nustatytu būdu. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui produktus priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis produktus priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas produktus Pardavėjo atstovui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam produktus priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas produktus priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Pardavėjo atstovas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui produktus priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad produktų (energinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, ir dėl to sutartis dėl energinių gėrimų pirkimo ir pardavimo laikoma nesudaryta.

10.2 Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina LastMile parduotuvės sistemoje nustatytu būdu.

10.3 Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas juridinis asmuo užsakydamas alkoholinius gėrimus LastMile parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

10.4 Alkoholinių gėrimų LastMile pristatymas galimas tik Taisyklių 9.10 punkte nurodytu metu.

10.5 Prieš perduodant alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam produktus priimančiam asmeniui) LastMile kurjeris visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam produktus priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad alkoholinių gėrimų pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, ir sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo ir pardavimo laikoma nesudaryta.

10.6 Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam produktus priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam produktus priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas 20 m. sulaukęs produktus priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas produktus Pardavėjo atstovui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam produktus priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas produktus priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, LastMile kurjeris alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam produktus priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad produktų (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo ir pardavimo laikoma nesudaryta.

11. INFORMACIJA APIE PRODUKTUS, JŲ KOKYBĖ, TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1 Pardavėjas atsako už LastMile internetinėje parduotuvėje užsakytų produktų pardavimą Pirkėjui, jų tinkamą pristatymą, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

11.2 LastMile platformoje siūlomų įsigyti produktų savybės pateikiamos parduotuvėje skelbiamuose produktų aprašymuose, kuriuos skelbia LastMile, tačiau parengia ir pateikia tretieji asmenys, valdantys fizines mažmeninės prekybos vietas, kuriose parduodami produktai. Atsakomybę už savo parengtus aprašymus ir už parduodamų produktų kokybę, juose nurodytą informaciją, įskaitant informaciją apie produktų savybes (jos teisingumą, tikslumą, išsamumą, tinkamą pateikimą, atitikimą kitiems teisės aktų reikalavimams) maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atsako fizines mažmeninės prekybos vietas, iš kurių LastMile kurjeriai surenka ir LastMile nuperka produktus, valdantys juridiniai asmenys, taip pat tokių produktų gamintojai ir (arba) importuotojai. Pardavėjas teikia platformą aukščiau nurodytai informacijai skelbti, atsako už produktų tinkamą surinkimą ir įsigijimą, formuluojamų užsakymų apskaitą, užsakymų įvykdymą/pristatymą.

11.3 LastMile neatsako, jei LastMile platformoje internete demonstruojami produktai savo spalva, forma ar kitais parametrais skiriasi nuo realių pristatytų produktų dėl neatitikimų informacijos perdavimo procese – pavyzdžiui, Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

11.4 Jei Pardavėjas nenurodo specialaus produktui taikomo kokybės garantijos termino, tokiam produktui galioja garantija, numatyta taikytinuose teisės aktuose.

11.5 Jei taikytini teisės aktais nustato tam tikrų produktų tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas tokius produktus parduoda/pristato Pirkėjui taip, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę pasinaudoti tokiais produktais iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

12. PIRKĖJO TEISĖ GRĄŽINTI PRODUKTUS

12.1 Pirkėjas turi teisę grąžinti produktus (atsisakyti LastMile platformoje sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties), jei nuo norimo grąžinti produkto pristatymo dienos nėra praėję daugiau, nei 14 kalendorinių dienų, ir jei nėra taikomi Taisyklių 12.2 – 12.5 punktuose ar teisės aktuose numatyti prekių grąžinimo/sutarties atsisakymo ribojimai.

12.2 Grąžinti kokybiškų produktų (atsisakyti LastMile platformoje sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties) neturi teisės Pirkėjai, kurie negali būti laikomi vartotojais pagal taikytinus vartotojų teises reglamentuojančius teisės aktus, t.y. juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys, įsigyjantys produktus verslo, komerciniams, profesiniams poreikiams (perkantieji produktus ne asmeniniam/šeimos naudojimui, ne panaudojimui savo namų ūkyje).

12.3 Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei tokie produktai patenka į teisės aktuose apibrėžtas išimtis (jei pagal taikytinus teisės aktus pardavėjas neprivalo priimti tokių grąžinamų produktų, arba jei dėl tokių produktų įsigijimo sudarytos nuotolinės sutartys negali būti pirkėjų nutrauktos be priežasties Taisyklėse nurodyta tvarka). Pavyzdžiui, LastMile neprivalo priimti grąžinamų kokybiškų:

1 greitai gendančių produktų, taip pat produktų, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
2 produktų, kurie buvo parduoti supakuoti, bet po pristatymo buvo išpakuoti ir yra netinkami grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pavyzdžiui, daugumos kosmetikos priemonių ir pan.); 3 vaizdo ar garso įrašų nei programinė įrangos, jei ji buvo parduota supakuota, bet po pristatymo buvo išpakuota; 4 periodikos: laikraščių, periodinių leidinių, žurnalų.

12.4 Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei jie po pristatymo buvo naudojami, yra sugadinti, praradę prekinę išvaizdą (įskaitant, jei nuimtos ir/ar pažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), praradę vartojamąsias savybes. Pirkėjas, norėdamas grąžinti produktą, turi užtikrinti, kad jis bus grąžintas originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo pristatytas, su visais pristatant pateiktais dokumentais ir priklausiniais.

12.5 Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei yra praleisti Taisyklėse ir/ar teisės aktuose nustatyti grąžinimo terminai.

12.6 Jei Pirkėjas nori grąžinti produktus dėl netinkamos kokybės:

1 nekokybiškas greitai gendančias prekes (maistą ir gėrimus, kurių galiojimo terminas trumpas, kuriems gamintojas yra nustatęs specialų temperatūrinį rėžimą) – Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui pranešimą apie grąžinimą Taisyklėse nustatyta tvarka ne vėliau, nei per 72 val. nuo tokio netinkamos kokybės produkto pristatymo momento;

2 nekokybiškas ne greitai gendančias prekes – galima grąžinti teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka (jei gamintojas ar tretysis asmuo, kurio fizinėje mažmeninės prekybos vietoje LastMile kurjeris surinko produktus, nenustato vartotojui palankesnio nei teisės aktuose numatytasis rėžimo).

12.7 Norėdamas grąžinti pristatytą produktą, Pirkėjas pateikia grąžinimo prašymą el. paštu info@lastmile.lt, nurodydamas produktą, užsakymo numerį, pristatymo datą. Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo pateikti ir kitą informaciją, reikalingą tinkamam Pirkėjo teisių įgyvendinimui užtikrinti, įskaitant, paprašyti užpildyti specialias prašymų formas. Gavęs prašymą grąžinti produktą, Pardavėjas pateiks Pirkėjui pranešimą apie užklausos gavimą.

12.8 Pateikęs pagrįstą prašymą dėl produkto grąžinimo, Pirkėjas ne greitai gendantį produktą privalo jį grąžinti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų, greitai gendantį produktą – per 72 valandas, jei Pardavėjas nenurodo ilgesnio termino. Konkretų produkto perdavimo laiką ir vietą Pirkėjas derina su LastMile atstovu, kuris pateikus grąžinimo prašymą su Pirkėju susisiekia jo nurodytais kontaktais.

12.9 Kokybiškų produktų grąžinimo išlaidas, kurios bet kuriuo atveju yra ne mažesnės, nei jų pristatymo kaina, padengia Pirkėjas. Nekokybiškų produktų grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.

12.10 Už Pirkėjo tinkamai priimtus, bet vėliau grąžinamus produktus sumokėta kaina, o taip pat produkto pristatymo išlaidos, jei jos grąžintinos pagal Taisyklių 12.9 punktą, grąžinami Pirkėjui per 14 darbo dienų, pervedant šią pinigų sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą.

13. ASMENS DUOMENYS

13.1 Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi LastMile parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

13.2 Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomi produktai, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus amžiaus reikalavimus, vykdant pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintus produktus, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Taisyklėse numatytos pirkimo ir pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis LastMile parduotuvės paslaugomis.

13.3 Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą, kuris pateikiamas pildant registracijos anketą ir joje pažymint atitinkamus laukus.

14. PRETENZIJOS

14.1 Pirkėjai skatinami bet kokias pretenzijas dėl šių Taisyklių vykdymo, spręsti gera valia draugiškų derybų metu, apie savo nusiskundimus informuojant Pardavėją el. paštu info@lastmile.lt.

14.2 Jei Pirkėjui ir Pardavėjui taikiai sutarti nepavyksta per 14 dienų nuo Pirkėjo pretenzijos gavimo, vartotojas turi teisę kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), į jos teritorinius padalinius arba užpildyti prašymo formą nuotoliniu būdu, EGS platformoje esančioje adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Parsisiųsti programėlę

Google playApp store

Prisijunkite prie mūsų

FacebookInstagram

Bendradarbiaukime

Naudingos nuorodos